Работа по проекти

Програма “ФАР” Трансгранично сътрудничество България – Турция Съвместен фонд за малки проекти Проект: BG 2003/005 – 632 - 02.01 - 09 "Обмен на образователни модели и технологии от двете страни на границата в област “Транспорт” на професионалното обучение" Реализиран през 2005 и 2006 г.

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Разработване на механизми за училищни и струденски практики”: Проект: «Адаптивни на пазара на труда чрез тейлър мейд обучение». Реализиран през 2009 и 2010 г.

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”: Проект: „Да учим  и живеем заедно”. Реализиран през 2009 и 2010 г.
 
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Проект "УСПЕХ" - четири годишен проектен цикъл. Реализиран през 2012, 2013, 2014, 2015 г.
 
Секторна програма «Леонардо да Винчи», дейност «Мобилност», Проект: «Трансграничен мост за професионален и културен обмен», Реализиран през 2009 и 2010 г.
 
Проект BG05M2OP001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1". Училището участва през 2016/2017 г. със 10 групи за преодоляване на обучителни затруднения и 7 за занимания по интереси, в които участват 71% от общия брой ученици в гимназията, а през 2017/2018 г. със 17 групи за преодоляване на обучителни затруднения и 10 за занимания по интереси, в които участват 72% от общия брой ученици в гимназията.
 
НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Модернизиране на системата на професионалното образование" - реализирани 2 проекта през 2016-2018 г.
 
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики“ Фаза 1 - През учебната 2017/2018 година 20 ученици, разпределени в две фирми-партньори участват в проекта. Повече информация тук.
 
Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" по ОП "НОИР". През учебната 2018/2019 година участват 52 ученици, разпределени в 7 групи. График на дейностите може да видите тук.
 
Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" по ОП "НОИР". През учебната 2019/2020 година участват 64 ученици, разпределени в 8 групи. График на дейностите може да видите тук.
 
Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" по ОП "НОИР". През учебната 2019/2020 година участват 14 ученици, 1 групa. Повече информация може да намерите в Блогът на клуба тук.
 
Проект BG05M20P001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", ДЕЙНОСТ 1 И ДЕЙНОСТ 2.
 
Програма на ЕС "ЕРАЗЪМ +" 2019-2021г., "Изучаване на технологични иновации в подемните и транспортните машини", партньор IMMO - сервиз Будапеща, Унгария. Участват 16 ученици и 2 педагогически специалисти. Повече информация може да видите тук. Проектът се удължава до 31 май 2021 г.
 
Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Проектът е на на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по ОП "НОИР" 2014-2020, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. Повече информация тук

 

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики". Проектът е на на обща стойност 10 553 013,00 лв. и се финансира по ОП "НОИР" 2014-2020, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 29 месеца. Повече информация тук.

Програма на ЕС "ЕРАЗЪМ +" 2021-2022г., "Европейски стандарти и технологични решения в обслужването на подемна, строителна и транспортна техника", партньор Асоциация "EURIETA", гр. Лисабон, Португалия. Участват 16 ученици и 2 педагогически специалисти. Повече информация може да видите тук.

Програма на ЕС "ЕРАЗЪМ +" 2022-2023 г., "Европейски стандарти и технологични решения в обслужването на подемна, строителна и транспортна техника", партньор Асоциация "EURIETA", гр. Лисабон, Португалия. Участват 12 ученици и 2 педагогически специалисти. Повече информация може да видите тук.