Работа по проекти

Програма “ФАР” Трансгранично сътрудничество България – Турция Съвместен фонд за малки проекти Проект: BG 2003/005 – 632 - 02.01 - 09 "Обмен на образователни модели и технологии от двете страни на границата в област “Транспорт” на професионалното обучение" Реализиран през 2005 и 2006 г.

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Разработване на механизми за училищни и струденски практики”: Проект: «Адаптивни на пазара на труда чрез тейлър мейд обучение». Реализиран през 2009 и 2010 г.

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”: Проект: „Да учим  и живеем заедно”. Реализиран през 2009 и 2010 г.
 
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Проект "УСПЕХ" - три годишен проектен цикъл. Реализиран през 2014, 2015, 2016 г.
 
Секторна програма «Леонардо да Винчи», дейност «Мобилност», Проект: «Трансграничен мост за професионален и културен обмен», Реализиран през 2009 и 2010 г.
 
Проект BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1". Училището участва през 2016/2017 г. със 10 групи за преодоляване на обучителни затруднения и 7 за занимания по интереси, в които участват 71% от общия брой ученици в гимназията, а през 2017/2018 г. със 17 групи за преодоляване на обучителни затруднения и 10 за занимания по интереси, в които участват 72% от общия брой ученици в гимназията.
 
НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Модернизиране на системата на професионалното образование" - реализирани 2 проекта през 2016-2018 г.
 
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики“ Фаза 1 - През учебната 2017/2018 година 20 ученици, разпределени в две фирми-партньори участват в проекта. Повече информация тук.
 
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" по ОП "НОИР". През учебната 2018/2019 година участват 52 ученици, разпределени в 7 групи. График на дейностите може да видите тук
 
 
Проект BG05M20P001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", ДЕЙНОСТ 1 И ДЕЙНОСТ 2.