Достъп до обществена информация

Директорът на ПГ по ПСТТ "Н. Й. Вапцаров" -Ямбол осъществява своите правомощия съгласно действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование.

В ПГ по ПСТТ - Ямбол заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 8.00 ч. до 12 .00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Адрес: гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 89, ет. 1

e-mail: info-2811608@edu.mon.bg

Лице за контакт:

Иванка Табакова

тел. 046669228

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ПГ по ПСТТ "Н. Й. Вапцаров" - Ямбол, с включена информация за упражняване правото на достъп до обществена информация, ред и условия за повторно използване на информация, такси и форми в които се поддържа информацията и образци на документи.

Годишен отчет за работата по ЗДОИ

2015 г. - В ПГ по ПСТТ през 2015 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2016 г. - В ПГ по ПСТТ през 2016 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2017 г. - В ПГ по ПСТТ през 2017 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2018 г. - В ПГ по ПСТТ през 2018 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2019 г. - Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2019 г. - отчет

2020 г. - В ПГ по ПСТТ през 2020 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2021 г. - В ПГ по ПСТТ през 2021 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2022 г. - В ПГ по ПСТТ през 2022 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2023 г. - В ПГ по ПСТТ през 2023 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.