УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Стратегия за развитие на ПГ по ПСТТ за периода 2016-2020 г.

Двугодишен план за изпълнение на Стратегията за периода 2018-2020 г.

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Училищен учебен план

Форми на обучение за учебната 2019/2020 година - дневна, задочна, самостоятелна

Годишен план за дейността на училището с план за квалификация на педагогическите специалисти

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Училищна програма за повишаване и насърчаване на грамотността на учениците и план за изпълнението и 2019/2020 г.

Спортни дейности за часа за спортни дейности за учебната 2019-2020 г.

Спортен календар за учебната 2019-2020 г.

График за консултации през Първи учебен срок на учебната 2019/2020 г.

График за консултации през Втори учебен срок на учебната 2018/2019 г.

Предложение на комисия за стипендии за Първи учебен срок на учебната 2019/2020 г.

Предложение на комисия за стипендии за Втори учебен срок на учебната 2018/2019 г.

График за Първа редовна сесия на ученици от задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 г.

График за Втора редовна сесия на ученици от задочна форма на обучение за учебната 2018/2019 г.

График за Трета редовна сесия на ученици от задочна форма на обучение за учебната 2018/2019 г.

График за редовна януарска сесия на ученици от самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ПГ по ПСТТ - Ямбол към 31.03.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ПГ по ПСТТ - Ямбол към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ПГ по ПСТТ - Ямбол към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ПГ по ПСТТ - Ямбол към 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ПГ по ПСТТ - Ямбол към 30.09.2018 г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на ПГ по ПСТТ - Ямбол за 2018 г.

Утвърден бюджет на ПГ по ПСТТ - Ямбол за 2019 г.