УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Стратегия за развитие на ПГ по ПСТТ за периода 2023/2024 - 2027-2028 г.

План за действие към Стратегията за развитие за периода 2023/2024 - 2027-2028 г.

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Училищен учебен план

Организация на учебния ден 2023/2024 г.

Форми на обучение в ПГ по ПСТТ - Ямбол през учебната 2023/2024 година - дневна, задочна и самостоятелна. Условия и ред за организиране и провеждане на осъществяваните форми на обучение.

Годишен план за дейността на училището с план за квалификация на педагогическите специалисти

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Годишен план-програма за безопасност на движението по пътищата за 2023-2024г.

Спортни дейности за часа за спортни дейности за учебната 2023-2024 г.

Спортен календар за учебната 2023-2024 г.

График за консултации през Първи учебен срок на учебната 2023/2024 г.

График за консултации през Втори учебен срок на учебната 2022/2023 г.

Предложение на комисия за стипендии за Първи учебен срок на учебната 2023/2024 г.

Предложение на комисия за стипендии за Втори учебен срок на учебната 2023/2024 г.

Обобщен график на учебните занятия и изпити за ЗФО през учебната 2023/2024 г.

Графици за провеждане на учебни занятия и изпити за Първа редовна сесия на ученици от задочна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.

Графици за провеждане на учебни занятия и изпити за Втора редовна сесия на ученици от задочна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

Графици за провеждане на учебни занятия и изпити за Трета редовна сесия на ученици от задочна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

Обобщен график на изпитите за СФО през учебната 2023/2024 г.

График за редовна януарска сесия на ученици от самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ПГ по ПСТТ - Ямбол към 31.03.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ПГ по ПСТТ - Ямбол към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ПГ по ПСТТ - Ямбол към 30.09.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ПГ по ПСТТ - Ямбол към 31.12.2023 г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на ПГ по ПСТТ - Ямбол за 2023 г.

Утвърден бюджет на ПГ по ПСТТ - Ямбол за 2023 г.