ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

"Н. Й. ВАПЦАРОВ" ГРАД ЯМБОЛ

 
 
 

 

Държавният план-прием след завършено основно образование за учебната 2018/2019 година в област Ямбол за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, в профилираните и в професионалните паралелките в средните училища и професионалните паралелки в обединено училище „Д-р Петър Берон” – Ямбол,
утвърден със Заповед № РД 06-99/29.03.2018 г. на началника на РУО - Ямбол вижте тук.

Прием за учебната 2019/2020 г.
Прием за младежи и девойки от цялата страна след VІІ клас и завършено основно образование
Разпределение по професии и специалности:

Професионално направление: "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", професия: "Техник по транспортна техника", Специалност: "Автомобилна мехатроника" - прием след VІІ клас - 26 ученици, Срок на обучение - 5 години. Трета степен на професионална квалификация. Форма на обучение - дневна.

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност, която включва следните компоненти:

Механични системи - механизми, устройства, възли, сглобени единици;

Електронни системи - датчици, микроелектроника, електромеханика;

Информационни системи - компютърна техника, софтуер.

Според изследване на Германско-българската търговско-индустриална камара, направено през 2011 г. специалистите, завършили специалността „Автомобилна мехатроника” са на първо място сред най-търсените кадри от фирмите в автомобилната индустрия.

Основна цел на обучението по професия "Автомобилна мехатроника" е учениците да  получат фундаментални знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене.

Завършилите придобиват знания и умения за извършване на диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила; за организация, контрол и извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобила; за извършване на изпитания и правене на регулировка на основни агрегати и системи на ДВГ на автомобила; за участие в управлението на автотранспортното предприятие, за монтиране, ремонтиране, проектирате: компютърна техника (принтери, скенери, CD-плейъри), битова техника (фотокамери, видеокамери, видеоплейъри) и други промишлени и биороботи, роботизирани системи.

Възможности за реализация - в направление "Транспорт" и "Строителство", търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (НКП) в Република България: 3115 "Приложни специалисти - механици"; 4191 "Административен персонал"; 4195 "Чертожници"; 7231 "Монтьори на моторни превозни средства"; 8323 "Водачи на леки и лекотоварни автомобили" и други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

Завършилите специалността "Автомобилна мехатроника" получават:

Диплома за средно образование;

Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация "Техник по транспортна техника";

Свидетелство за правоспособност за управление на мотокари - нископовдигачи и високоповдигачи;

Свидетелство за управление на МПС кат. В.

Професионално направление: "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", професия: "Техник по транспортна техника", Специалност: "Пътно - строителна техника" - прием след VІІ клас - 26 ученици, Срок на обучение - 5 години. Трета степен на професионална квалификация. Форма на обучение - дневна.

Основна цел на обучението по професия "Техник по транспортна техника" е придобиване на знания и умения за безопасно техническо обслужване, диагностика, ремонт и експлоатация на транспортна техника, необходими за реализация в областта на транспорта и строителството (включително изграждане на инфраструктура и пътно строителство).

Завършилите придобиват умения да извършват в технологична последователност специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на пътно-строителната техника.

Възможности за реализация както в направление "Транспорт" и "Строителство", така и в другите отрасли на икономиката - търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (НКП) в Република България: 3115 "Приложни специалисти - механици"; 4191 "Административен персонал"; 4195 "Чертожници"; 7231 "Монтьори на моторни превозни средства"; 7232 "Монтьори на трактори, пътно-строителни и селскостопански машини"; 8323 "Водачи на леки и лекотоварни автомобили"; 8332 "Трактористи"; 8334 "Машинисти на изкопни машини"; 8335 "Машинисти на самоходни съоръжения в добив на полезни изкопаеми"; 8336 "Машинисти на пътно-строителни машини, машинисти на жп ремонтни и строителни машини" и други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

Завършилите специалността "Пътно-строителна техника" получават:

Диплома за средно образование;

Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация "Техник по транспортна техника";

Свидетелство за правоспособност за управление на 9 вида ПСМ – товарачни машини, багери, валяци, скрепери, булдозери, асфалтови машини, грейдери, трактори за тръби и дренаж, каналокопатели.

Свидетелство за правоспособност за управление на мотокари - нископовдигачи и високоповдигачи;

Свидетелство за управление на МПС кат. В.

 

Професионално направление: "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", професия: Монтьор на подемно-транспортна техника", специалност "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства" - прием след VІІ клас - 26 ученици, Срок на обучение - 5 години. Втора степен на професионална квалификация. Форма на обучение - дневна.

Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, ремонт и експлоатация на подемно-транспортна техника, необходими за реализация на обучаваните по придобитата специалност в областта на строителството (гражданско, пътно), транспорта, енергетиката, горското стопанство, търговията и др.

Завършилите придобиват умения да извършват в технологична последователност специфичните дейности при техническото обслужване, ремонта и експлоатацията на подемно-транспортна техника, монтирана на пътнотранспортно средство.

Възможности за професионална реализация както в направленията "Транспорт" и "Строителство", така и в други отрасли на икономиката - търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.) от единични групи: 7231 Механици и монтьори на транспортни средства, 8322 Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли (фургони), 8324 Шофьори на тежкотоварни автомобили, 8322 Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли, 8333 Кранисти, оператори на повдигащи машини и сродни на тях работници, 8334 Водачи и оператори на открити товарни платформи с повдигащи устройства (фургони), както и други, допълнени при актуализиране на НКПД.

  Завършилите специалността "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства"  получават:

Диплома за средно образование;

Свидетелство за Втора степен на професионална квалификация "Монтьр на подемно-транспортна техника";

Свидетелство за правоспособност - Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита - II степен - за кранове с товароподемност до 16 тона;

Свидетелство за правоспособност за управление на мотокари - нископовдигачи и високоповдигачи;

Свидетелство за правоспособност за работа с мостови кранове до 10 тона.

Свидетелство за управление на МПС кат. В и С.

Професионално направление: "Електротехника и енергетика", професия: "Електромонтьор", специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника" - прием след VІІ клас - 35 ученици. Срок на обучение - 5 години. Втора степен на професионална квалификация. Форма на обучение - задочна.

Основна цел на обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация на обучавания по придобитата специалност в различни предприятия (фирми).

Завършилите придобиват умения да извършват в правилна технологична последователност специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на транспортната техника и на нейната ел. система.

Възможности за професионална реализация Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Електромонтьор" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 7241 "Монтьори на електрически машини и апарати"; 7242 "Монтьори на електрически мрежи и системи"; 7216 "Монтажници на проводници и такелажници", и 8282 "Работници по монтаж на електрически компоненти" и др.

Завършилите обучението си по специалността "Електрообзавеждане на транспортна техника" получават:

Диплома за средно образование;

Свидетелство за Втора степен на професионална квалификация "Електромонтьор";

Свидетелство за управление на МПС кат. В.

 

 

Документи за кандидатстване:

Свидетелство за завършено основно образование след VІІ клас - копие. Оригинал при записване в училището в сроковете, описани в таблицата по-долу;

Служебна бележка за резултатите от НВО;

Медицинско свидетелство от личен лекар, че няма противопоказност за професията, за която се кандидатства - сканирано в pdf формат от двете страни в общ файл, при електронно подаване;

Заявление за участие в класиране по образец на МОН - ще Ви бъде предоставено;

Документите за І-во и ІІІ-то класиране се подават на хартиен носител в ямболски училища-гнезда: ОУ "Л. Каравелов", ОУ "Д. Дебелянов", ОбУ "Д-р П. Берон". При подаване на заявлениe на хартиен носител задължително трябва да присъства родител/настойник.

Електронно подаване на документи за кандидатстване можете да извършите на интернет адрес: https://priem.mon.bg/. Входът в системата е с Вх. № и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които са получили от училището.  При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва (сканирано от двете страни медицинско свидетелство в общ файл в pdf формат). Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.  

Всеки кандидат има право да кандидатства в неопределен брой училища в различни населени места.

Балообразуващи оценки от свидетелството за завършено основно образование

за техник:

Удвоеният резултат от НВО по български език и литература

Удвоеният резултат от НВО по математика

Оценката по математика в точки (от свидетелството за основно образование)

Оценката по физика и астрономия в точки (от свидетелството за основно образование)

за монтьор:

Удвоеният резултат от НВО по български език и литература

Удвоеният резултат от НВО по математика

Оценката по математика в точки (от свидетелството за основно образование)

Оценката по Български език и литература в точки (от свидетелството за основно образование)

Срокове:

Съгласно Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 г. след основно образоване (завършен VІІ клас)

класиране документи резултати записване
Първо 03-05.07.2019 до 11.07.2019 11-16.07.2019
Второ 11-16.07.2019 до 18.07.2019 18-22.07.2019
Трето 24-25.07.2019 до 29.07.2019 29-31.07.2019

     Кандидатите за самостоятелна форма на обучение подават документи от 01.07.2019 г. до 04.09.2019 г.

В ПГ по ПСТТ - Ямбол работи комисия по приема. Тя изпълнява задълженията си в каб. 100 на училището за времето от 03.07.2019 до 31.07.2019 г., а в случай на наличие на незаети места след Трето класиране и до 10.09.2019 г. от 8.00 ч. до 12.00 ч и от 13.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден при спазване  утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите по приеменето на учениците след VІІ клас за учебната 2019/2020 година.

Възможност за допълнителна подготовка

Училището предлага курсове:

За придобиване на правоспособност за управление на багери и товарачни машини за лица над 16-годишна възраст

За придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията - за лица над 18-годишна възраст (по съкратена програма).

Училището разполага с:

Общежитие

Лекарски кабинет

Спортен комплекс

Училището предоставя възможност за:

Получаване на всички видове стипендии

Изготвяне на атестат за работа в чужбина на най–добрите ученици

Стаж в български и турски фирми

Участие на ученици в групи за обучителни трудности и занимания по интереси

Участие на ученици в проекти

 
 
 
Уеб дизайн: CNYWDS

Copyright © ПГ по ПСТТ. All rights reserved.

Последна актуализация февруари 2019 г.