ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

"Н. Й. ВАПЦАРОВ" ГРАД ЯМБОЛ

 
 
 
  Може да ни последвате тук:

  и тук:

 https://www.youtube.com

Държавен план-прием 2022-2023 г.
Свободни места в ПГ по ПСТТ - Ямбол към 12.09.2022 г.
Свободни места в ПГ по ПСТТ - Ямбол
Това сме ние днес, а бъдещето ще градим заедно с Вас, седмокласници!
Очакваме Ви! 
вижте тук  https://www.facebook.com
Прием за учебната 2022/2023 г.
Прием за младежи и девойки от цялата страна след VІІ клас и завършено основно образование
Разпределение по професии и специалности:

Професионално направление: "Електротехника и енергетика", професия: "Електромонтьор", специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника" - прием след VІІ клас - 26 ученици- дневна форма на обучение. Срок на обучение - 5 години. Втора степен на професионална квалификация.

Вижте тук https://www.facebook.com

Основна цел на обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация на обучавания по придобитата специалност в различни предприятия (фирми).

Завършилите придобиват умения да извършват в правилна технологична последователност специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на транспортната техника и на нейната ел. система.

Възможности за професионална реализация Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Електромонтьор" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 7241 "Монтьори на електрически машини и апарати"; 7242 "Монтьори на електрически мрежи и системи"; 7216 "Монтажници на проводници и такелажници", и 8282 "Работници по монтаж на електрически компоненти" и др.

Завършилите специалността "Електрообзавеждане на транспортна техника" получават:

Диплома за средно образование;

Свидетелство за Втора степен на професионална квалификация "Електромонтьор";

Свидетелство за управление на МПС кат. В.

Професионално направление: "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", професия: "Техник по транспортна техника", Специалност: "Пътно - строителна техника" - прием след VІІ клас - -26 ученици дневна форма на обучение и 35 ученици задочна форма на обучение. Срок на обучение - 5 години. Трета степен на професионална квалификация.

Вижте тук https://www.facebook.com

Основна цел на обучението по професия "Техник по транспортна техника" е придобиване на знания и умения за безопасно техническо обслужване, диагностика, ремонт и експлоатация на транспортна техника, необходими за реализация в областта на транспорта и строителството (включително изграждане на инфраструктура и пътно строителство).

Завършилите придобиват умения да извършват в технологична последователност специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на пътно-строителната техника.

Възможности за реализация както в направление "Транспорт" и "Строителство", така и в другите отрасли на икономиката - търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (НКП) в Република България: 3115 "Приложни специалисти - механици"; 4191 "Административен персонал"; 4195 "Чертожници"; 7231 "Монтьори на моторни превозни средства"; 7232 "Монтьори на трактори, пътно-строителни и селскостопански машини"; 8323 "Водачи на леки и лекотоварни автомобили"; 8332 "Трактористи"; 8334 "Машинисти на изкопни машини"; 8335 "Машинисти на самоходни съоръжения в добив на полезни изкопаеми"; 8336 "Машинисти на пътно-строителни машини, машинисти на жп ремонтни и строителни машини" и други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

Завършилите специалността "Пътно-строителна техника" получават:

 • Диплома за средно образование;

 • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация "Техник по транспортна техника";

 • Свидетелство за правоспособност за управление на 9 вида ПСМ – товарачни машини, багери, валяци, скрепери, булдозери, асфалтови машини, грейдери, трактори за тръби и дренаж, каналокопатели.

 • Свидетелство за правоспособност за управление на мотокари - нископовдигачи и високоповдигачи;

 • Свидетелство за управление на МПС кат. В.

 

Професионално направление: "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", професия: Монтьор на подемно-транспортна техника", специалност "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства" - прием след VІІ клас - 26 ученици, Срок на обучение - 5 години. Втора степен на професионална квалификация. Форма на обучение - дневна.

Вижте тук https://www.facebook.com

Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, ремонт и експлоатация на подемно-транспортна техника, необходими за реализация на обучаваните по придобитата специалност в областта на строителството (гражданско, пътно), транспорта, енергетиката, горското стопанство, търговията и др.

Завършилите придобиват умения да извършват в технологична последователност специфичните дейности при техническото обслужване, ремонта и експлоатацията на подемно-транспортна техника, монтирана на пътнотранспортно средство.

Възможности за професионална реализация както в направленията "Транспорт" и "Строителство", така и в други отрасли на икономиката - търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.) от единични групи: 7231 Механици и монтьори на транспортни средства, 8322 Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли (фургони), 8324 Шофьори на тежкотоварни автомобили, 8322 Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли, 8333 Кранисти, оператори на повдигащи машини и сродни на тях работници, 8334 Водачи и оператори на открити товарни платформи с повдигащи устройства (фургони), както и други, допълнени при актуализиране на НКПД.

  Завършилите специалността "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства"  получават:

 • Диплома за средно образование;

 • Свидетелство за Втора степен на професионална квалификация "Монтьр на подемно-транспортна техника";

 • Свидетелство за правоспособност - Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита - II степен - за кранове с товароподемност до 16 тона;

 • Свидетелство за правоспособност за управление на мотокари - нископовдигачи и високоповдигачи;

 • Свидетелство за правоспособност за работа с мостови кранове до 10 тона.;

 • Свидетелство за управление на МПС кат. В и С;

 • Свидетелство за правоспособност за работа с подвижни работни площадки (автовишка);

 

Документи за кандидатстване:

Свидетелство за завършено основно образование след VІІ клас - копие. Оригинал при записване в училището в сроковете, описани в таблицата по-долу;

Служебна бележка за резултатите от НВО;

Медицинско свидетелство от личен лекар, че няма противопоказност за професията, за която се кандидатства - сканирано в pdf формат от двете страни в общ файл, при електронно подаване;

Заявление за участие в класиране по образец на МОН - ще Ви бъде предоставено;

Документите за І-во и ІІІ-то класиране се подават на хартиен носител в ямболски училища-гнезда: СУ "Свети Климент Охридски", ОУ "Л. Каравелов", ОУ „П. Р. Славейков“, ОбУ "Д-р П. Берон". При подаване на заявлениe на хартиен носител задължително трябва да присъства родител/настойник.

Електронно подаване на документи за кандидатстване можете да извършите на интернет адрес: https://priem.mon.bg/. Входът в системата е с Вх. № и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които са получили от училището.  При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва (сканирано от двете страни медицинско свидетелство в общ файл в pdf формат). Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.  

Всеки кандидат има право да кандидатства в неопределен брой училища в различни населени места.

Балообразуващи оценки от свидетелството за завършено основно образование

за техник:

Удвоеният резултат от НВО по български език и литература

Удвоеният резултат от НВО по математика

Оценката по математика в точки (от свидетелството за основно образование)

Оценката по физика и астрономия в точки (от свидетелството за основно образование)

за монтьор:

Удвоеният резултат от НВО по български език и литература

Удвоеният резултат от НВО по математика

Оценката по математика в точки (от свидетелството за основно образование)

Оценката по Български език и литература в точки (от свидетелството за основно образование)

Срокове:

Съгласно Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 г. след основно образоване (завършен VІІ клас)

класиране документи резултати записване
Първо 05-07.07.2022 до 12.07.2022 13-15.07.2022
Второ 13-16.07.2022 до 20.07.2022 21-22.07.2022
Трето 26-27.07.2022 до 29.07.2022 01-02.08.2022

     Кандидатите за самостоятелна форма на обучение подават документи от 05.07.2022 г. до 10.09.2022 г.

В ПГ по ПСТТ - Ямбол работи комисия по прием на документи и записване на ученици в VІІІ клас. Тя изпълнява задълженията си в каб. 100 на училището за времето от 05.07.2022 до 02.08.2022 г., а в случай на наличие на незаети места след Трето класиране и до 10.09.2022 г. от 8.00 ч. до 12.00 ч и от 13.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден при спазване на утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите по приемането на учениците след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година на места по държавен план-прием.

Възможност за допълнителна подготовка

Училището предлага курсове:

За придобиване на правоспособност за управление на багери и товарачни машини за лица над 16-годишна възраст

За придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията - за лица над 18-годишна възраст (по съкратена програма).

Училището разполага с:

Общежитие

Лекарски кабинет

Спортен комплекс

Училището предоставя възможност за:

Получаване на всички видове стипендии

Изготвяне на атестат за работа в чужбина на най–добрите ученици

Стаж в български фирми

Участие на ученици в групи за обучителни трудности и занимания по интереси

Участие на ученици в проекти

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уеб дизайн: CNYWDS

Copyright © ПГ по ПСТТ. All rights reserved.

Последна актуализация Октомври 2022 г.