ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

"Н. Й. ВАПЦАРОВ" ГРАД ЯМБОЛ

a
 

 

 

 

 

Прием за учебната 2017/2018 г.
Прием за младежи и девойки от цялата страна след VІІ клас и след VІІІ клас и завършено основно образование
Разпределение по професии и специалности:

Професионално направление: "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", професия: "Техник по транспортна техника", Специалност: "Автомобилна мехатроника" - прием след VІІІ клас - 26 ученици, Срок на обучение - 4 години. Трета степен на професионална квалификация. Форма на обучение - дневна.

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност, която включва следните компоненти:

Механични системи - механизми, устройства, възли, сглобени единици;

Електронни системи - датчици, микроелектроника, електромеханика;

Информационни системи - компютърна техника, софтуер.

Според изследване на Германско-българската търговско-индустриална камара, направено през 2011 г. специалистите, завършили специалността „Автомобилна мехатроника” са на първо място сред най-търсените кадри от фирмите в автомобилната индустрия.

Основна цел на обучението по професия "Автомобилна мехатроника" е учениците да  получат фундаментални знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене.

Възможности за реализация - в направление "Транспорт" и "Строителство", търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (НКП) в Република България: 3115 "Приложни специалисти - механици"; 4191 "Административен персонал"; 4195 "Чертожници"; 7231 "Монтьори на моторни превозни средства"; 8323 "Водачи на леки и лекотоварни автомобили" и други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

Завършилите специалността "Автомобилна мехатроника"

Придобиват знания и умения за извършване на диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила; за организация, контрол и извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобила; за извършване на изпитания и правене на регулировка на основни агрегати и системи на ДВГ на автомобила; за участие в управлението на автотранспортното предприятие, за монтиране, ремонтиране, проектирате: компютърна техника (принтери, скенери, CD-плейъри), битова техника (фотокамери, видеокамери, видеоплейъри) и други промишлени и биороботи, роботизирани системи и за управление на 4 вида МПС - мотоциклет, трактор, лек и товарен автомобил.

Професионално направление: "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", професия: "Техник по транспортна техника", Специалност: "Пътно - строителна техника" - прием след VІІ клас - 26 ученици, Срок на обучение - 5 години и прием след VІІІ клас - 26 ученици, Срок на обучение - 4 години. Трета степен на професионална квалификация. Форма на обучение - дневна и самостоятелна.

Основна цел на обучението по професия "Техник на транспортна техника" е придобиване на знания и умения за безопасно техническо обслужване, диагностика, ремонт и експлоатация на транспортна техника, необходими за реализация в областта на транспорта и строителството (включително изграждане на инфраструктура и пътно строителство).

Възможности за реализация както в направление "Транспорт" и "Строителство", така и в другите отрасли на икономиката - търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (НКП) в Република България: 3115 "Приложни специалисти - механици"; 4191 "Административен персонал"; 4195 "Чертожници"; 7231 "Монтьори на моторни превозни средства"; 7232 "Монтьори на трактори, пътно-строителни и селскостопански машини"; 8323 "Водачи на леки и лекотоварни автомобили"; 8332 "Трактористи"; 8334 "Машинисти на изкопни машини"; 8335 "Машинисти на самоходни съоръжения в добив на полезни изкопаеми"; 8336 "Машинисти на пътно-строителни машини, машинисти на жп ремонтни и строителни машини" и други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

Завършилите специалността "Пътно-строителна техника" придобиват умения да извършват в технологична последователност специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на пътно-строителната техника. Освен диплома за средно образование получават Трета степен на професионална квалификация с право за управление на малки и средни предприятия, както и правоспособност за машинист на пътно-строителни машини с възможност за управление на 9 вида ПСМ – фадроми, багери, валяци, скрепери, булдозери, асфалтови машини, грейдери, трактори за тръби и дренаж, каналокопатели и възможност за управление на 4 вида МПС – мотоциклет, трактор, лек и товарен автомобил.

 

Професионално направление: "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", професия: Монтьор по подемно-транспортна техника", специалност "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства" - прием след VІІ клас - 26 ученици, Срок на обучение - 5 години и прием след VІІІ клас - 26 ученици, Срок на обучение - 4 години. Втора степен на професионална квалификация. Форма на обучение - дневна и самостоятелна.

Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, ремонт и експлоатация на подемно-транспортна техника, необходими за реализация на обучаваните по придобитата специалност в областта на строителството (гражданско, пътно), транспорта, енергетиката, горското стопанство, търговията и др.

Възможности за професионална реализация както в направленията "Транспорт" и "Строителство", така и в други отрасли на икономиката - търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.) от единични групи: 7231 Механици и монтьори на транспортни средства, 8322 Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли (фургони), 8324 Шофьори на тежкотоварни автомобили, 8322 Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли, 8333 Кранисти, оператори на повдигащи машини и сродни на тях работници, 8334 Водачи и оператори на открити товарни платформи с повдигащи устройства (фургони), както и други, допълнени при актуализиране на НКПД.

  Успешно дипломиралите се по специалността "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства" придобиват умения да извършват в технологична последователност специфичните дейности при техническото обслужване, ремонта и експлоатацията на подемно-транспортна техника, монтирана на пътнотранспортно средство и получават Втора степен на професионална квалификация. Правоспособност за: Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита - II степен - за кранове с товароподемност до 16 тона; Управление на МПС категория "С"; Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфери или електромагнит - II степен, с товароподемност до 32 тона; Машинист на подвижни работни площадки; Водач на мотокари и електрокари във вътрешния транспорт на предприятията.

Професионално направление: "Електротехника и енергетика", професия: "Електромонтьор", специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника" - 35 ученици. Срок на обучение - 4 години. Втора степен на професионална квалификация. Форма на обучение - задочна.

Основна цел на обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация на обучавания по придобитата специалност в различни предприятия (фирми).

Възможности за професионална реализация Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Електромонтьор" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 7241 "Монтьори на електрически машини и апарати"; 7242 "Монтьори на електрически мрежи и системи"; 7216 "Монтажници на проводници и такелажници", и 8282 "Работници по монтаж на електрически компоненти" и др.

Завършилите обучението си по специалността "Електрообзавеждане на транспортна техника" придобиват умения да извършват в правилна технологична последователност специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на транспортната техника и на нейната ел. система. Освен диплома за средно образование получават Втора степен на професионална квалификация за електромонтьор на съвременните леки и товарни автомобили и Свидетелство за управление на мотоциклет, лек и товарен автомобил с възможност за добра реализация в авторемонтните работилници в страната и в чужбина.
 

Документи за кандидатстване след VІІ клас:

Свидетелство за завършено основно образование след VІІ клас - копие. Оригинал при записване в училището в сроковете, описани в таблицата по-долу;

Служебна бележка за резултатите от НВО;

Медицинско свидетелство от личен лекар, че няма противопоказност за професията, за която се кандидатства - сканирано в pdf формат от двете страни в общ файл, при електронно подаване;

Заявление за участие в класиране по образец на МОН - ще Ви бъде предоставено;

Документите за І-во и ІІІ-то класиране се подават на хартиен носител в следните ямболски училища-гнезда: ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол, ж. к. "Диана", ОУ "Димчо Дебелянов", Ямбол ул. "Хан Тервел" № 2, ОбУ "Д-р Петър Берон", Ямбол ул. "Кожух планина" №17 от 16.06. до 22.06.2017г. (без събота и неделя) от 8:00 до 18:00ч. за І-во класиране и от 11.07 до 13.07.2017 г. от 8:00 до 18:00ч. за ІІІ-то класиране. При подаване на заявлениe на хартиен носител задължително трябва да присъства родител/настойник.

Електронно подаване на документи за кандидатстване можете да извършите на интернет адрес: https://priem.mon.bg/.Входът в системата е с Вх. № и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които са получили от училището.  При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва (сканирано в pdf формат медицинско свидетелство. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.  

Заявление за участие във ІІ-ро класиране - по образец на МОН, се подава в ПГ по ПСТТ-Ямбол от 28.06 до 30.06.2017 г. от  8:00 до 17:00ч. от кандидати, подали заявление за І-во класиране.

Всеки кандидат има право да кандидатства в неопределен брой училища в различни населени места.

 

Документи за кандидатстване след VІІІ клас:

Свидетелство за завършено основно образование след VІІІ клас - копие. Оригинал при записване в училището, в което кандидатът е приет;

Медицинско свидетелство от личен лекар, че няма противопоказност за професията, за която се кандидатства;

Заявление за за кандидатстване по образец на МОН - предоставя се от ПГ по ПСТТ - Ямбол;

Молба за общежитие - по желание.

Балообразуващи оценки от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас

за техник:

Удвоеният резултат от НВО по български език и литература

Удвоеният резултат от НВО по математика

Оценката по математика в точки (от свидетелството за основно образование)

Оценката по физика и астрономия в точки (от свидетелството за основно образование)

 

за монтьор:

Удвоеният резултат от НВО по български език и литература

Удвоеният резултат от НВО по математика

Оценката по математика в точки (от свидетелството за основно образование)

Оценката по Български език и литература в точки (от свидетелството за основно образование)

 

Балообразуващи оценки от свидетелството за завършено основно образование след VІІІ клас

за техник:

Утроената оценка по математика (от свидетелството за основно образование)

Оценката по български език и литература (от свидетелството за основно образование)

Оценката по физика и астрономия (от свидетелството за основно образование)

за монтьор:

Утроената оценка по български език и литература (от свидетелството за основно образование)

Оценката по математика (от свидетелството за основно образование)

Оценката по физика и астрономия (от свидетелството за основно образование)

Срокове:

Съгласно Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г.а министъра на образованието и науката, изменена със Заповед №РД09-1638/19.10.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и общински училища след завършен VІІ клас и след завършен VІІІ клас за учебната 2017/2018 година

За кандидати след завършен VІІ клас:

класиране документи резултати записване
Първо 16-22.06.2017 до 27.06.2017 28-30.06.2017
Второ 28-30.06.2017 до 04.07.2017 05-07.07.2017
Трето 11-13.07.2017 до 17.07.2017 18-19.07.2017

За кандидати след завършен VІІІ клас:

класиране документи резултати записване
Първо 03-05.07.2017 до 06.07.2017 07.07.2017
Второ 11.07.2017 до 13.07.2017 14.07.2017
Трето 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017

     Кандидатите за самостоятелна и задочна форма на обучение подават документи от 01.07.2017 г. до 04.09.2017 г.

Училищната комисия по приемане на документи, класиране и записване на ученици в ІХ клас изпълнява задълженията си за времето от 03.07.2017 до 04.09.2017 г. от 8.00 ч. 12.00 ч и от 13.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден при спазване  утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите по приеменето на учениците за учебната 2017/2018 година.

Възможност за допълнителна подготовка

Училището предлага курсове:

За придобиване на правоспособност за управление на ПСТ за лица над 16-годишна възраст

Училището разполага с:

Общежитие

Лекарски кабинет

Спортен комплекс

 

Училището предоставя възможност за:

Получаване на всички видове стипендии

Изготвяне на атестат за работа в чужбина на най–добрите ученици

Стаж в български и турски фирми

Участие на ученици в групи за обучителни трудности и занимания по интереси

Участие на ученици в проекти

 
 
 
Уеб дизайн: CNYWDS

Copyright © ПГ по ПСТТ. All rights reserved.

Последна актуализация юни 2017 г.