АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

1. Прием на ученици

2. Преместване на ученици

3. Издаване на диплома за средно образование

4. Издаване на служебни бележки за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

6. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

7. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална кфалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация

8. Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза  в сила от от учебната 2021/2022 учебна година)

9. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от 2021/2022 учебна година)

10. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи