ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

"Н. Й. ВАПЦАРОВ" ГРАД ЯМБОЛ

 

Достъп до информация

Работа по проекти:

Програма “ФАР” Трансгранично сътрудничество България – Турция Съвместен фонд за малки проекти Проект: BG 2003/005 – 632 - 02.01 - 09 "Обмен на образователни модели и технологии от двете страни на границата в област “Транспорт” на професионалното обучение" Реализиран.

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Разработване на механизми за училищни и струденски практики”: Проект: «Адаптивни на пазара на труда чрез тейлър мейд обучение». Реализиран.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”: Проект: „Да учим  и живеем заедно”. Реализиран.

Секторна програма «Леонардо да Винчи», дейност «Мобилност»

Проект: «Трансгранчен мост за професионален и културен обмен», Реализиран.

 

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ПРОФЕСИЯ | РАБОТА | СИГУРНОСТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»

Проект "УСПЕХ" - три годишен проектен цикъл. Реализиран

 

 

Достъп до информация

Уеб дизайн: CNYWDS

Copyright © ПГ по ПСТТ. All rights reserved.

Последна актуализация - октомври, 2016 г.